Home > Internet, Technology > รมต.ไอซีทีแถลงผลงานรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

รมต.ไอซีทีแถลงผลงานรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แถลงข่าวผลงานการทำงานในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังเข้ารับตำแหน่ง

“จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แถลงผลงานในรอบ 1 เดือนที”

View :2356
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.