Home > Seminar > ประชุมระดมสมอง เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

ประชุมระดมสมอง เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

September 19th, 2011 Leave a comment Go to comments

กำหนดการประชุมระดมสมอง
เรื่อง
ภายใต้โครงการวิจัย
“การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”
จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โดยการสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
วันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.30 น. นำเสนอ “บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….”
โดย อ. สาวตรี สุขศรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.30 – 11.30 น. ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….”
ผู้ร่วมอภิปราย: คุณสุรางคณา วายุภาพ
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา
คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์
ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเว็บไซต์ Pantip.com
คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
เครือข่ายพลเมืองเน็ต

ผู้ดำเนินการอภิปราย: อ. ปกป้อง จันวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.30 – 12.00 น. เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น

*เอื้อเฟื้อสถานที่โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

View :1769
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.