Archive

Posts Tagged ‘กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร’

แผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันโครงการ SMART THAILAND

February 21st, 2012 No comments

 

จีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กล่าวถึงแผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันโครงการ SMART THAILAND

View :1510