Archive

Posts Tagged ‘จุติ ไกรฤกษ์’

รมต.ไอซีทีแถลงผลงานรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

July 16th, 2010 No comments

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แถลงข่าวผลงานการทำงานในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังเข้ารับตำแหน่ง

“จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แถลงผลงานในรอบ 1 เดือนที”

View :1594