Home > e_Government, Technology > แผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันโครงการ SMART THAILAND

แผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันโครงการ SMART THAILAND

 

จีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กล่าวถึงแผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันโครงการ

View :1511
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.