Home > e_Government, Technology, Telecom > โครงการ SMART THAILAND

โครงการ SMART THAILAND

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดแผน ดำเนินงานเพื่อผลักดันโครงการ SMART THAILAND ให้กับสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์​ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

View :2066
Categories: e_Government, Technology, Telecom Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.