Home > Uncategorized > “จักร์กฤษ” นั่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 7

“จักร์กฤษ” นั่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 7

วันนี้ (6 มี.ค.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 1/2555 เพื่อเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการอื่นๆ ที่จำเป็นของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล จากเครือเนชั่น ได้รับเลือกเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 7 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ส่วนรองประธานคนที่ 1 ได้แก่ นางผุสดี คีตวรนาฏ หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน และรองประธานคนที่ 2 ได้แก่ ศ.พิเศษ สิทธิโชค   ศรีเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล เป็นเลขาธิการ นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย หนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นรองเลขาธิการ ส่วนเหรัญญิกได้แก่ นางสาวเจียมจิตต์ แซ่อึ่ง หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เลือกประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ ศ.พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ นายธนดล มีถม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.ดรุณี      หิรัญรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ และ     นายภัทระ คำพิทักษ์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

ภายหลังการประชุมได้มีพิธีส่งมอบงาน โดยนายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6 ได้ส่งมอบงานให้กับ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนใหม่ กล่าวว่า      ภารกิจของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ชุดใหม่ คือการปฏิรูปโครงสร้างการทำงาน ธรรมนูญ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในยุคที่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รวมตัวกันก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ยังคงมีเพียงสื่อหนังสือพิมพ์เท่านั้น แต่ปัจจุบันกิจการหนังสือพิมพ์ ได้พัฒนาไปสู่ยุคของการหลอมรวมสื่อ สภาพของสื่อ และการละเมิดจริยธรรมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนไป

นายจักร์กฤษ กล่าวว่า เรื่องวิกฤติศรัทธาก็เป็นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่ง            ที่คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ชุดใหม่จะต้องเร่งระดมความเห็น เพื่อทบทวนถึงบทบาทที่เป็นอยู่ และบทบาทที่ควรเป็นไป นอกจากนั้นความสัมพันธ์กับองค์กรสมาชิก ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจ ทั้งนี้ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวางยุทธศาสตร์การทำงานในระยะ 3 ปีจากนี้ และวางรากฐานต่อไปในอนาคต เพื่อให้ เป็นที่หวังและพึ่งพิงได้

“ทุกคนที่เข้ามาทำงานในสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ถือว่าไม่มีสังกัด ไม่มีค่าย ไม่มีกรุงเทพฯ ไม่มีต่างจังหวัด มีแต่คนที่อาสามาทำงานเพื่อสถาบันสื่อโดยรวม เป็นอิสระจากต้นสังกัด และต้องขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเสียสละ มาทำงานเพื่อช่วยกันยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป” นายจักร์กฤษ กล่าว

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 7 ปัจจุบันอายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการเครือเนชั่น

สำหรับรายชื่อกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมัยที่ 7 ทั้ง 21 คนประกอบด้วย กรรมการประเภทที่ 1 (เจ้าของ ผู้บริหารหรือผู้แทน) ได้แก่ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ จากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จังหวัดเชียงใหม่, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, นายธนดล    มีถม จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายบรรหาร บุญเขต จากหนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์ จังหวัดเพชรบูรณ์, และนายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

กรรมการประเภทที่ 2 (บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ) ได้แก่     นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล จากเครือเนชั่น, นายธีรวัฒน์ ธรรมสกุล จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง,             นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ จากหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จังหวัดเพชรบุรี, นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า และนายภัทระ คำพิทักษ์ จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

กรรมการประเภทที่ 3 (ผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์) ได้แก่ นางผุสดี คีตวรนาฏ จากหนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน, นางสาวเจียมจิตต์ แซ่อึ่ง จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, นายนพรัฐ พรวนสุข จากหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน และนายสุริยะ คชินทร จากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้

สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 7 คน ที่ได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการทั้ง 3 ประเภท          ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, นายกวี จงกิจถาวร, ศ.พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ, รศ.ดร.ดรุณี   หิรัญรักษ์, นายวิทิต ลีนุตพงษ์, นางสาวสารี อ๋องสมหวัง  และดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

 

View :1831
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.