Archive

Archive for June, 2013

สรุปความจากสัมภาษณ์และฟังบรรยายของ @JeffJarvis

June 7th, 2013 No comments

ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ Jeff Jarvis ผู้อำนวยการ ของ Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism ที่ City University of New York …อยากจะสรุปประเด็นเก็บไว้ตรงนี้ก่อน (จากที่สัมภาษณ์และตอนที่ @JeffJarvis พูดบนเวที)

– คนทำสื่อต้องเปลี่ยนชุดความคิด หมดยุคการเป็น “นายทวารแห่งข่าวสาร”แล้ว มันพังทลายลงเพราะเทคโนโลยี ตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้น สร้างขึ้น ถูกแชร์ส่งต่อ โดยทุกภาคส่วนในสังคม
– คนทำสื่อต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากนายทวารข่าวสาร เป็น “ผู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข่าวสาร” เหล่านั้น อาทิ ต้องยื่นข้อมูลที่แพร่สะพัดทั่วไปว่าจริงหรือไม่อย่างไร สื่อสามารถช่วยยืนยัน “แหล่งข่าว” (คนที่เผยแพร่ข่าวสารนั้นๆ) ได้ว่าเป็นใคร เพื่อให้คนรับสารได้รับข้อมูล ว่าข่าวสารที่แพร่จากผู้นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด
– สื่อจะต้องทำเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศข้อมูลข่าวสาร ไม่ต้องทำทุกอย่างเองทั้งหมด ทำเฉพาะส่วนที่เราถนัดและมีจุดแข็ง ส่วนที่เหลือปล่อยให้คนอื่นทำ แล้วก็ไปร่วมมือกับเขา
– สื่อต้องสร้าง”ความร่วมมือ” กับ ทุกภาคส่วนในสังคมที่มีส่วนในการสร้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อต้องสร้าง “ความสัมพันธ์/ปฏิสัมพันธ์” กับ “คนอ่าน/คนดู” ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาทำข่าวโดยไม่สนใจความต้องการของคนในสังคม เพราะปัจจุบัน พฤติกรรมของคนที่บริโภคข่าวสารเปลี่ยนไป และซับซ้อนมากขึ้น เป็นส่วนตัว และมีความหลากหลายมากขึ้น สื่อเจอความท้าทายในการนำเสนอข่าวที่ตอบสนองคนหมู่มากกับตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งในประด็นนี้สื่อจะต้องมีการทำการศึกษาตลาดมากขึ้น
– “สื่อ” และ “ข่าว” ไม่ใช่ ธุรกิจของเนื้อหาอีกต่อไป แต่เป็น “ธุรกิจบริการ” เราให้บริการ “ข่าว” ซึ่งธุรกิจบริการนี้ก็ต้องมี “การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า”ซึ่งก็คือ คนอ่าน/ คนดูข่าว
– แนวโน้มของสื่อในอนาคตคือ จะเป็นไปใน 2 ทิศทาง คือ “ใหญ่ไปเลย” กับ “เล็กไปเลย” ซึ่งสามารถเป็นพันธมิตรกันได้
– เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้เกิดสื่อขนาดเล็ก ที่เป็นแบบ entrepreneur journalism ได้ ซึ่งประเด็นอ่อนไหวของสื่อแบบนี้คือ ethic เพราะผู้บริหารและบก. คือ คนเดียวกัน (หรือกลุ่มเดียวกัน) ซึ่ง @JeffJarvis บอกว่า ประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่ท้าทาย แต่กองบก.จะต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และต้องฝึกอบรมวัฒนธรรมนี้ให้คนข่าวด้วย ซึ่งแน่นอนไม่มีอะไรมาการันตีได้ เพราะมันไม่ใช่กม.แต่ “สินทรัพย์” ที่มีค่าที่แท้จริงคนทำสื่อ คือ “ความน่าเชื่อ”

“สินทรัพย์” ที่มีค่าที่แท้จริงคนทำสื่อ คือ “ความน่าเชื่อ” !!!!

Jeff Jarvis
Blog: http://buzzmachine.com/
Twitter: https://twitter.com/jeffjarvis
Google Plus: https://plus.google.com/+JeffJarvis/posts

View :5157
Categories: Article Tags: